Ventcroft Fire Cable

Code Description Data Sheet Basec Cert LCPB CE Cert
0175515 VFP-215ERH 2 X 1.5MM STD. FIRE CABLE Data Sheet Basec Cert LPCB Cert CE Cert
0175565 VFP-215ERH 2 X 1.5MM STD. FIRE CABLE Data Sheet Basec Cert LPCB Cert CE Cert
0175582 VNP-215ERH 2 X 1.5MM ENHANCED FIRE Datasheet Basec Cert LPCB Cert CE Cert
0175592 VNP-215ERH 2 X 1.5MM ENHANCED FIRE Datasheet Basec Cert LPCB Cert CE Cert